KARTOFFELRÆKKERNE
Forsiden 


Lokalplan 115
Energioplysninger
Byggeforeningsenergi
Indre Bys Lokaludvalg
Østerbro historie
TrafikforeningWebersgade
Voldmestergade historie

Høyensgade
Skovgaardsgade
Wilhelm Marstrands Gade
Eckersbergsgade
Abildgaardsgade
Webersgade

Strandvejskvarteret
Lyngbyvejskvarteret
Humleby
Olufsvej
Nyboderkvarteret
Oxford Allé
Søborg ParkSitemap
Print version

Login

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Sidst opdateret:
30/03 2015 12:15:56

Forsiden 


Velkommen til Kartoffelrækkerne - her set fra Sortedam Dosseringen

Nyheder


29. marts 2015

Her følger formanden beretning til generalforsamlngen den 2. marts.
Referatet fra generalforsamlingen følger, når det er endeligt godkendt.

Formandens beretning

2014 har været et stille år i foreningen, uden begivenheder, der har bragt sindene i kog i de små gader. Ikke desto mindre, har der været arbejdet med tiltag, som har betydning for kvarteret.

Vore huse er jo blevet attraktive for mange, og et almindeligt 3 fags hus, går nu for over 7 mio. Vort ønske er, at bevare kvarteret attraktivt og værne om kvaliteterne.

Byggesager

Forvaltningen er blevet meget bedre til at orientere os om ombygninger. De er endog nu indstillet på at samarbejde, og vi er indkaldt til møde med TMF i den kommende uge.

Der udestår dog en del mht. forvaltningens opfølgning på diverse ulovligheder.

Gadebump, skiltning og parkering.

Vores ønske om at begrænse gennemkørslen i kvarteret er nu nået så langt, at Teknik- og Miljøforvaltningen har godkendt forslaget, og forslaget ligger nu til endelig godkendelse hos Politiet.

Den helt store joker i projektet er stadig, om enten TMF eller Politiet vil nedlægge parkeringspladser. Endnu har vi undgået det, men det endelige tilsagn har vi endnu ikke set.

Vi er fortrøstningsfulde og håber, at det bliver denne forsommer vi kan få etableret bumpene, og få sat nye skilte op.

Hegnssager

Vi har tre hegnssager hvor vi ønsker udformningen ændret. Forvaltningen har udstukket nogle retningslinjer, og det er dem bestyrelsen gerne ser efterlevet.

Affaldsagen

Husejerforeningen har enkelte huse, der ligesom husene i Webersgade, er uden forhaver. Især to af husene har et affaldsproblem, da det er blevet dem nægtet, at have beholdere stående ude på ØF. Vi arbejder derfor på, at få en ordning, hvor de huse kan have beholdere stående rundt om hjørnet.

Affaldssortering

Emnet er ganske nyt og Ingolf fra Webersgade, som er medlem af lokaludvalget, vil holde et lille oplæg i forlængelse af min beretning. 

Arbejdernes Byggeforenings 150 år’s jubilæum.

De mange forskellige byggeforeninger har slået sig sammen for at markere jubilæet den 20. november i år. Vi har fået kontakt til Jørgen Nue Møller, som er blevet ankermand i projektet. Han har formået at få Realia til at sponsorere en markering af jubilæet. Det sker ved, at koble jubilæet sammen med Golden Days, som løber af stablen i september måned, og har et tema, som jubilæet falder naturligt ind under. Projektet styres nu fra DAC.

Markeringen vil ske ved tre ting; En udstilling i The Dome på Søren Kirkegårds Plads, En bogudgivelse og en række foredrag. Disse foredrag kan også ske i form af rundvisninger ved f.eks. Peter Olesen. Såfremt vi kan få forhandlet bogen ned i et rimeligt prisleje i omegnen af 125,- vil HØF købe den til uddeling til alle. Dette er trods alt en udgift på 50.000,- som bestyrelsen gerne vil bruge på en bog om foreningens tilblivelse.

Vi lokalt her i HØF vil så også deltage med 3 tiltag; et enkelt foredrag, opsætning af plancher til oplysning om kvarteret og endelig en mobil hjemmeside, som uddyber planchernes tekst.

Tak til Peter, som har været den utrættelige drivkraft i at få projektet søsat.

Kartoffelrækkeinfo – en introduktion til god Skik og Brug.

Som I har set, er der udarbejdet en lille folder om god skik og brug i kvarteret. Tanken er, at den skal ligge ude hos ejendomsmæglerne, så nye ejere kan få en kort introduktion, før de sætter ombygninger i gang.

Men den har Anders jo fortalt alt om. Tak til gruppen og især til Anders som tovholder.

Fibernet

Fibia er kommet med et tilbud om, at etablere fibernet i vort kvarter. Sideløbende er TDC/You See kommet med et tilbud om forbedrede vilkår. I bund og grund er dette jo op til de enkelte antenneforeninger, men vi får væsentlige bedre vilkår ved at føre forhandlingerne med dem som en samlet forening, hvorfor der er nedsat en gruppe der forhandler. Alle gaderepræsentanterne for antenneforeningerne, er kaldt til møde på onsdag, til orientering om de igangværende forhandlinger.

I forlængelse af min beretning, vil Per Lachmann give en orientering om sagens stade.

Skybrud

Ebbe fra WMG har gjort et stort stykke arbejde for at få kontakt til HOFOR, om eventuelt at få udført et pilotprojekt til skybrudssikring her i kvarteret. Der er indsamlet data fra de tidligere skybrud, og der er måske en åbning til at få midler til et projekt. Tak til Ebbe for indsatsen. Det er et længerevarende arbejde, som der arbejdes videre med.

Snerydning og saltning

Vinteren har ikke været hård, men vi er stadig efter de private aktører, som kommunen får til at sprede salt i rigelige mængder.

Webersgade

Det er nu 5 år siden Webersgade blev en del af HØF, og begge parter har haft mulighed for at omgøre den aftale. Det har ingen af parterne heldigvis ønsket. Webersgade starter nu en opsparing til udskiftning af de meget tærede vandrør, som løber i deres baghaver.


Voldmestergade

Voldmestergade har anmodet om optagelse i HØF på lignende vilkår som Webersgade. Dette har bestyrelsen indvilliget i, og Voldmestergade er her i foråret ved at nedlægge sig som forening. Bestyrelsen håber forsamlingen er enig her i, og regner med, at Voldmestergade er en del af HØF fra og med punkt 7 og altså fra i år. Gaden er repræsenteret ved Christian Bjerrum.

Hallinsgade

Hallinsgade har haft følere ude om optagelse i HØF. Denne proces er dog slet ikke sat i gang endnu, men formanden deltager her i aften, så jeg håber det lokker en smule. Vi ved i alt fald, at jo større vi er, desto stærkere kan vi agere.

Loppemarked

Det traditionsrige loppemarked afholdes i år lørdag den 13. juni. Tak til Torben for initiativet.

Sidst vil jeg gerne takke Rene fra Høyensgade for hans arbejde i bestyrelsen og ønske Caroline velkommen, som hans afløser.

Hermed vil jeg overlade beretningen til forsamlingens godkendelse.


Østerbro den 2. marts 2015

Jens-Jacob Paludan12. februar 2015

Generalforsamlingen den 2. marts 2015:

Indkaldelse til generalforsamlingen i Husejerforeningen
ved Øster Farimagsgade den 2. marts er omdelt til alle tilgængelige postkasser.
Har du ikke modtaget en indkaldelse - eller er den blevet væk - kan du sende en mail til peter@anderson.dk - så sender dig en ny.

Fibernet

Fibia er nu færdig med at undersøge vores område - og der har været et kort møde, hvor de præsenterede deres udspil.
Den 4. marts mødes antenneforeningerne for at drøfte det videre forløb.
Der er ligeledes kommet et tilbud fra YouSee, der skal med ind i overvejelserne.


30. december 2014

Se nyhederne fra lokaludvalget på siden: Fra lokaludvalget

14. november 2014

Fibernet: Kartoffelrækkerne havde den 14. november besøg af to teknikere, der gennemgik alle gaderne og besøgte en række huse. På baggrund heraf vil der nu blive udarbejdet et konkret forslag til projektet.

14.november 2014

”En brændeovn forurener 50-100 gange mere end et oliefyr

Begræns brugen af din brændeovn mest muligt! 

Den opfordring får ejerne af Danmarks 750.000 brændeovne her ved starten af fyringssæsonen fra Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening.

Ifølge Miljøstyrelsen forurener en svanemærket brændeovn godt 50 gange mere end et oliefyr og 265 gange mere end et naturgasfyr, mens en ældre brændeovn forurener godt 100 gange mere end et oliefyr og 500 gange mere end et naturgasfyr, siger formanden for landsforeningen, cand.scient. Solveig Czeskleba-Dupont. 

Brændeovne er langt den mest forurenende opvarmningskilde. Røgen er ekstremt sundhedsskadelig og indeholder bl.a. fine partikler, der kan vandre rundt i kroppen og sætte sig i lungevævet. Ifølge FNs sundhedsorganisation WHO er disse partikler kræftfremkaldende. 

Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi står træfyring i de danske boliger for 67 procent af det danske udslip af fine partikler, 71 procent af tjærestofferne (PAH) og cirka 60 procent af dioxinudslippet.

En undersøgelse, som centeret lavede i 2013, viser, at cirka to tredjedele af luftforureningen fra københavnske kilder kommer fra brændeovne og cirka en fjerdedel fra trafikken. Centerets målinger i forskellige villakvarterer med mange brændeovne har vist tre gange så høj forurening med tjærestoffer som på H.C. Andersens Boulevard i København.
   
Ifølge en forsigtig vurdering fra Sundhedsstyrelsen medfører brændeovnsrøg mindst 200 for tidlige dødsfald i Danmark hvert år og et øget antal hospitalsindlæggelser på grund af sygdomme som astma, blodpropper og lungekræft. En helbredsundersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i 2010 viser, at 450.000 danskere føler sig generet af brænderøg i deres boligkvarter. En ny undersøgelse er på vej, og den vil formentlig vise et endnu højere tal, da antallet af brændeovne er steget, siger Solveig Czeskleba-Dupont videre.

Vi oplever et massivt ukendskab til de sundhedsskadelige virkninger af brænderøg, og derfor har vi opfordret såvel Miljøstyrelsen som Miljøministeren til at intensivere oplysningen om brændeovnes skadelige virkninger. Vi tror på, at ejerne af de 750.000 danske brændeovne vil begrænse brugen af deres ovne, hvis de kender konsekvenserne, og at ejerne af gamle brændeovne, som forurener mest, vil skrotte dem.”

Yderligere oplysninger hos formand for Landsforeningen til Oplysning om Brænderøgsforurening, Solveig Czeskleba-Dupont, tlf. 2567 6094.

Landsforeningens hjemmeside: www.braenderoeg.dk

Se også materiale om brænderøg her:Download materialet som pdf.

3. november 2014

Generalforsamling i Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade afholdes mandag den 2. marts 2015 kl. 19,30 på Bordings Friskole.

9. oktober 2014

Mødet om fibernet i Kartoffelrækkerne var velbesøgt.
Der var absolut stemning for at der arbejdes videre med planerne.

SEAS' fibernetfirma har nu skiftet navn til Fibia.

Fibia skal nu se nærmere på de praktiske muligheder for at få kablerne ført frem til de enkelte huse (og til de enkelte lejligheder i de opdelte huse).

Når de tekniske problemer er afklarede, vil der komme tilmeldingsskrivelser ud til alle. Det bliver sandsynligvis lidt efter nytår.

Der skal være en forhåndstilslutning på 60 % for at projektet kan gennemføres.


20. september 2014

Tilbud om fibernet i Kartoffelrækkerne

SEAS har givet et  tilbud på installation af fiber til det enkelte hus i Kartoffelrækkerne med mulighed for telefon-forbindelse, internet-forbindelse og tv-pakke. Telefon-forbindelse, internet-forbindelse og tv-pakke forudsætter installation af fiber, der til gengæld installeres uden omkostning for den enkelte. En aftale med SEAS er IKKE en fælles aftale – det er en individuel aftale. SEAS indgår ikke aftaler der binder den enkelte i mere end 6 måneder. Men for at gå i gang med at grave vil SEAS gerne have en betydelig tilmelding af husstande, der altså binder sig i 6 måneder til telefon, internet og/eller tv-pakke. Installation kan i givet fald gennemføres i løbet af 2015.

Yderligere information om tilbuddets indhold og om priserne kan hentes her: Tilbud fibernet  (OBS filen er på 5,9 mb)

Det er Flemming Holck, Wiedeweltsgade 32, der har indhentet tilbuddet.

Den 8. oktober 2014 kl. 20.00 afholdes der møde om sagen på Bordings Friskole i Øster Søgade

Martin Nørregaard Hansen fra SEAS vil informere om tilbuddet og svare på spørgsmål. 

Alle er velkomne. 

Du er også meget velkomne til at informere og invitere andre interesserede fra Kartoffelrækkerne.

Af hensyn til bookning af lokale vil det være rart om du tilmelder dig hos  Flemming på denne mailadresse :  fibernet.kartoffel@gmail.com

Alle er velkomne også uden forhåndstilmelding.

Hvis mødet forløber positivt kan næste trin være at informere yderligere i de enkelte gader og at forberede en procedure for tilmelding til projektet.


15. september 2014

Få gratis klimatilpasningstjek af din bolig

Ordningen med, at man kan få et gratis tjek af boligen er blevet permanent fra den 1. september 2014.

Følg linket for nærmere oplysninger og for at finde adressen på et firma, der foretager disse tjek.

http://www.kliatilpasning.dk/borger/faa-gratis-klimatilpasningstjek-af-din-bolig.aspx


marts 2014

Vigtige oplysninger:

Afløbsinstallationer under forhaverne

Der findes et sandt virvar af afløbsinstallationer under forhaverne. En del af disse er kommunale, en anden del er private. I mange tilfælde deler man installationer med naboerne.
Se nærmere ved at klikke her

Skybrudsundersøgelse

På generalforsamlingen i marts 2013 fremlagde ingeniør Ebbe K. Andersen sin undersøgelse af en lang række forhold i forbindelse med skybrud som det, vi oplevede den 2. juli 2011.

Se materialet ved at klikke her: Skybrudsundersøgelse 2013

Forhaverne skal hegnes med et for kvarteret passende hegn.

Københavns Kommune har sendt deres beskrivelse af hvad der forstås ved "et for kvarteret passende" hegn

Se nærmere ved at klikke her

Nyt fra opslagstavlen

 

 


Se alle opslag 


 

 

 

 

 

Kartoffelraekkerne.dk ønsker at fremme den interne debat om væsentlige emner af betydning for hele Østervold Kvarter.
Du kan deltage ved at sende et indlæg til opslagstavlen. Du kan også sende dit bidrag pr. mail til webredaktøren.